Công văn 5588/TCT-CS năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với áp dụng cho thuê nhà ở công vụ
Số hiệu: 5588/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5588/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4688/SXD-KTTH ngày 16/9/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về thuế suất thuế GTGT đối với áp dụng cho thuê nhà ở công vụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 16 Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định:

“Điều 10. Thuế suất 5%

16. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.”

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Các hoạt động cho thuê nhà ở khác (không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%) thì áp dụng theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long được biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;

- Vụ PC
;
- Lưu: VT, CS (
4b).8

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy