Công văn 5501/TCHQ-PC năm 2017 về nhập khẩu máy tính có dán nhãn refurbished
Số hiệu: 5501/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5501/TCHQ-PC
V/v nhập khẩu máy tính có dán nhãn refurbished

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2253/HQHCM-CBLXL ngày 28/7/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc xử lý vi phạm của Công ty cổ phần phát triển TSC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ vụ việc hiện có thì kết quả giám định của Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 phù hợp vi hợp đồng mua bán hàng hóa, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và quy định tại Thông tư số 31/2015/TT-BTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, công văn số 2897/BTTTT-CNTT ngày 24/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; khoản 2 Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật có liên quan để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

 

Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quan
...
2. Trường hợp cơ quan hải quan không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp, cơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định và căn cứ vào kết quả giám định này để quyết định việc thông quan. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Điều 63. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính
...
2. Việc xử phạt vi phạm hành chính được căn cứ vào hồ sơ vụ vi phạm do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến.

Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh thêm tình tiết để làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.