Công văn 5491/TCT-DNL năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp sáp nhập
Số hiệu: 5491/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5491/TCT-DNL
V/v: khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp sáp nhập.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;
- Cục Thuế TP Cần Thơ.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1169/DKMK-TCKT ngày 01/09/2016 của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) đề nghị hướng dẫn vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp nhận sáp nhập Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vĩnh Long (PVOiI Vĩnh Long). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“l. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”

Tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Tại Điểm c, Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp hoàn thuế GTGT như sau:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Dầu khí Mêkông nhận sáp nhập Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vĩnh Long và kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của PVOiI Vĩnh Long theo quy định của pháp luật, đồng thời Petromekong thành lập chi nhánh tại Vĩnh Long trên cơ sở nguồn lực, tài sản của PVOiI Vịnh Long. Chi nhánh Công ty CP Dầu khí Mêkông tại Vĩnh Long là đơn vị hạch toán phụ thuộc Petromekong, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thì đối với số thuế GTGT PVOiI Vĩnh Long còn được khấu trừ (theo kết quả kiểm tra quyết toán thuế của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long), Petromekong chuyển giao để chi nhánh Petromekong tại Vĩnh Long kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại Vĩnh Long theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, KK-TCT;

- Lưu: VT,
DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.