Công văn 5488/TCT-DNL năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phim trên MyTV
Số hiệu: 5488/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5488/TCT-DNL
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phim trên MyTV

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty Truyền thông (VNPT-media).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 843/VNPT-Media-KTTC ngày 9/9/2016 của Tổng công ty Truyền thông đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phim cung cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền (dịch vụ MyTV). Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Tại Khoản 8, Khoản 9, Điều 4 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009 quy định:

“8. Phát hành phim là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu

9. Phổ biến phim là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Intemet và phương tiện nghe nhìn khác.”

Tại Khoản 13, Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

“13. Hoạt động văn hoá, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.

c) Sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim, trừ các sản phẩm nêu tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này.”

Tại Điều 11, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, dịch vụ cung cấp phim đến khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp MyTV qua intemet (IPTV) của Tổng công ty Truyền thông thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Truyền thông được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ: PC, CST (BTC);

-
Vụ PC, PC;
- Lưu: VT,
DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.