Công văn 5410/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Số hiệu: 5410/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5410/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
(Địa chỉ: số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8779/VPCP-KTTH ngày 14/10/2016 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 1575/2016/TĐT-VB ngày 06/10/2016 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị được miễn nộp thuế TNDN đối với các hoạt động dịch vụ đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định; công văn số 1759/2016/TĐT-VB ngày 29/10/2016 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và công văn số 10782/CT-KT3 ngày 04/11/2016 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo về kiến nghị của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017, Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/7/2016 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016, trong đó tại điểm 5 Nghị quyết số 59/NQ-CP có nêu:

"5. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ.

Chính phủ thống nhất cho phép: Từ năm 2016 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ, các cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm thực hiện cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ được miễn thuế TNDN đối với lãi tiền gửi ngân hàng để lại đầu tư phát triển cơ sở hoặc lập quỹ hỗ trợ sinh viên của các trường đại học này; đối với thu nhập từ các hoạt động dịch vụ, các lớp đào tạo ngắn hạn của các trường này thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành, ngân sách nhà nước xem xét cụ thể để hỗ trợ lại cho các trường này tương ứng số thuế TNDN thực nộp. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.".

- Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ, Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/7/2016 của Chính phủ, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thí điểm thực hiện một số chính sách ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ.

Do đó, đề nghị Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện theo Nghị quyết số 59/NQ-CP nêu trên và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế và Trường Đại học Tôn Đức Thắng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TTrưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST; Vụ HCSN; Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

5. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ

Chính phủ thống nhất cho phép: Từ năm 2016 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, các cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm thực hiện cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng để lại đầu tư phát triển cơ sở hoặc lập quỹ hỗ trợ sinh viên của các trường đại học này; đối với thu nhập từ các hoạt động dịch vụ, các lớp đào tạo ngắn hạn của các trường này thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành, ngân sách nhà nước xem xét cụ thể để hỗ trợ lại cho các trường này tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Xem nội dung VB