Công văn 54/BCT-TTTN năm 2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu
Số hiệu: 54/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Võ Văn Quyền
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (xăng từ mức 27% tăng lên mức 35%, dầu điêzen từ mức 23% tăng lên mức 30%, dầu hỏa từ mức 26% tăng lên mức 35%, dầu madút từ mức 24% tăng lên mức 35%), có hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ thực tế diễn biến giá xăng, dầu thành phẩm thế giới trong chu kỳ tính giá 15 ngày, kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2015 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố), bình quân giá Platt Singapore với xăng RON 92 là 64,349 USD/thùng, dầu điêzen 0,05S là 72,018 USD/thùng, dầu hỏa là 72,496 USD/thùng và dầu madút 180CST 3,5S là 318,735 USD/tấn;

Căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề, điều hành ngày 22/12/20141 (đồng/lít, kg)

Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (đồng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92

17.881

17.574

-307

-1,7

2. Dầu điêzen 0,05S

16.999

16.638

-361

-2,1

3. Dầu hỏa

17.400

17.114

-286

-1,6

4. Dầu Madút 180CST 3,5S

13.135

12.934

-201

-1,5

Thực hiện các quy định hiện hành về giá xăng dầu, căn cứ giá cơ sở kỳ công bố nêu trên, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo:

1. Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (sau đây gọi tắt là Quỹ Bình ổn giá): Giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít,kg (từ 800 đồng/lít,kg xuống còn 500 đồng/lít,kg) đối với tất cả chủng loại xăng, dầu (các loại xăng động cơ, các loại dầu điêzen, dầu hỏa và các loại dầu madút).

2. Về giá bán xăng dầu: Sau khi thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2015 và việc trích lập Quỹ Bình ổn giá tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố:

- Xăng RON 92 là 17.574 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0,05S là 16.638 đồng/lít;

- Dầu hỏa là 17.114 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3,5S là 12.934 đồng/kg.

3. Về thời gian thực hiện:

- Trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu: Áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 06 tháng 01 năm 2015.

- Điều chỉnh giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 16 giờ 30 ngày 06 tháng 01 năm 2015.

- Kể từ 16 giờ 30 ngày 06 tháng 01 năm 2015 (ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này) cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC .

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Võ Văn Quyền

 

Giá xăng dầu thế giới 15 ngày

(22/12/2014 - 05/01/2015)

TT

Ngày

X92

Dầu hỏa

Do0,05

FO 3,5S

B/hổ

WTI

LNH

VCB

1

22/12/14

68.400

76.600

75.090

341.570

65.430

55.260

21,246

21,405

2

23/12/14

65.850

74.470

73.170

326.100

62.750

57.120

21,246

21,405

3

24/12/14

67.320

75.560

74.380

333.620

64.000

55.840

21,246

21,405

4

25/12/14

 

 

 

 

 

 

21,246

21,405

5

26/12/14

 

 

 

 

 

54.730

21,246

21,405

6

27/12/14

 

 

 

 

 

 

 

 

7

28/12/14

 

 

 

 

 

 

 

 

8

29/12/14

65.680

73.320

72.500

326.480

62.780

53.610

21,246

21,405

9

30/12/14

62.150

70.090

69.750

307.030

59.700

54.120

21,246

21,405

10

31/12/14

62.140

70.380

70.510

306.920

59.710

53.270

21,246

21,405

11

1/1/15

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2/1/15

62.990

70.550

71.280

312.080

60.560

52.690

21,246

21,405

13

3/1/15

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4/1/15

 

 

 

 

 

 

 

 

15

5/1/15

60.260

69.000

69.460

296.080

58.360

50.040

21,246

21,405

 

Bquân

64.349

72.496

72.018

318.735

61.661

54.076

21,246

21,405

 1 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định là 800 đồng/lít,kg đối với các chủng loại xăng dầu.

2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định là 500 đồng/lít,kg đối với các chủng loại xăng dầu; thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ Tài chính.