Công văn 5338/TCT-KK năm 2016 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bỏ sót
Số hiệu: 5338/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Thu Mai
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5338/TCT-KK
V/v kê khai khấu trừ thuế GTGT đi với hóa đơn bỏ sót

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Nguyễn Hà
(Đ/c: số 263 Lê Hng Phong, Phường Thng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

 

Tng cục Thuế nhận được công văn s 02/2016-NH/TCT ngày 17/10/2016 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Nguyễn Hà về việc xem xét số thuế GTGT thu hồi hoàn theo Quyết định số 8097/QĐ-CT ngày 05/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do liên quan đến việc kê khai khu trừ hóa đơn bỏ sót chưa kê khai. Sau khi nghiên cứu nội dung vướng mắc, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định sthuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế giá trị gia tăng đu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khu trừ bsung trước khi cơ quan thuế công bquyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bquyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên: đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Nguyễn Hà đối với các kỳ tính thuế có liên quan đến các hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra trước hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế, căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện xử lý theo quy định Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS; PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.