Công văn 518/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 19
Số hiệu: 518/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Cao Cương
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/SYT-NVY
V/v: tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 19

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;
- Các bệnh viện trong và ngoài công lập;
- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20/9/2021 về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-VSDTTU ngày 15/9/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 42 trong đó cp cho thành phố Hà Nội 29.250 liều vắc xin Comirnaty (Pfizer), Căn cứ đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc tiếp tục trin khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 19 và nhu cầu thực tế cần tiêm của các quận, huyện.

Sở Y tế phân bổ vắc xin COVID-19 theo Quyết định số 1084/QĐ-VSDTTƯ ngày 15/9/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đến các quận, huyện, thị xã để thực hiện (kèm theo) và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:

1. Trung tâm Y tế các quận/huyện tiếp tục khẩn trương thực hiện xây dựng kế hoạch tiêm chủng chiến dịch vắc xin COVID-19 đợt 19 căn cứ đối tượng cần tiêm, đã tiêm, số lượng vắc xin COVID-19 được phân bổ đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, khẩn trương và tổ chức tiêm ngay sau khi nhận được vắc xin để đáp ứng ngay với công tác phòng chống dịch. Đối tượng ưu tiên tiêm chủng căn cứ theo nghị quyết số 21/NĐ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 và Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, phối hợp với các lực lượng y tế được huy động trên địa bàn; phát huy tối đa năng lực tiêm chủng, sử dụng các dây chuyền tiêm chủng đã được phân bổ tăng cường và chủ động huy động tối đa các cơ sở y tế trên địa bàn (tư nhân, các bệnh viện Trung ương, Bộ Ngành) tham gia tiêm chủng, tổ chức thêm các điểm lưu động, tổ chức các điểm tiêm đến gần dân nhất có thể như tại phường, xã, tổ dân phố, khu phố. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, bố trí nhân lực tham gia tiêm chủng làm việc toàn thời gian để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất, hiệu quả, tăng tốc độ diện bao phủ và theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

3. Xây dựng kế hoạch tiêm chủng hợp lý, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, tránh hao phí vắc xin và sử dụng hết vắc xin trước hạn sử dụng; sử dụng vắc xin có hạn gần trước; tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ tiêm 01 loại vắc xin ở cùng 01 thời điểm để tránh thắc mắc, đảm bảo công bằng, minh bạch cho đối tượng được tiêm.

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật căn cứ vào số đối tượng cần tiêm, đã tiêm của các đơn vị, số lượng vắc xin được phân bổ theo các QĐ của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin các đợt tiếp theo đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời; tập huấn, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn mới của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; cử cán bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 các đợt ngay khi nhận được và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

5. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn số 315/SYT-NVY ngày 05/8/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn điều kiện cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ vắc xin phòng COVID-19. Tuân thủ khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế.

Chuyển đối tượng thận trọng cần tiêm chủng tại bệnh viện theo phân cấp các điểm tiếp nhận tại phụ lục 1 Kế hoạch số 8711/KH-SYT ngày 08/6/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 3, 4 năm 2021. Phụ lục mang thai13 tuần sau khi được giải thích nguy cơ/lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa theo phân cấp tại phụ lục 3 công văn 13694/SYT-NVY ngày 31/8/2021 của Sở Y tế.

- Thực hiện rà soát cho toàn bộ lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21/NQ-CP và các đối tượng theo thứ tự ưu tiên trong Phương án số 170/PA-UBND cho các đối tượng để ưu tiên tiêm chủng.

Đối với 14.622 liều vắc xin Pfizer: Ưu tiên tiêm trước cho đối tượng phụ nữ đang mang thai ≥13 tuần, người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền và các đối tượng khác chưa được tiêm chủng trong các đợt tiêm chủng trước và có thể tiêm trả mũi 02 cho các đối tượng đã tiêm mũi 01 cùng loại với khoảng cách ít nhất là 03 tuần.

Các đối tượng theo thứ tự ưu tiên đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo phương án 170/PA-UBND của Thành phố, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng dịch.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của tiêm chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết thực hiện tiêm sớm trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vắc xin tốt nhất là loại vắc xin được tiêm sớm nhất”, không để xảy ra tình trạng lựa chọn, chờ đợi để được tiêm loại vắc xin khác.

- Thực hiện thống kê, báo cáo theo quy định và nghiêm túc báo cáo kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người có bệnh lý nền, người trên 50 tuổi, người trên 65 tuổi và phụ nữ có thai ≥ 13 tuần.

- Tiếp tục sử dụng phần mềm Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 theo Kế hoạch số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 để quản lý đối tượng tiêm chủng, đảm bảo tất cả các đối tượng tiêm chủng và thông tin mũi tiêm được nhập đúng, đủ trên phần mềm, tiêm đến đâu nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm đến đấy, huy động tối đa các lực lượng khác tham gia nhập liệu theo sự chỉ đạo và phân công trách nhiệm của UBND thành phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng quy định, tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên; (để thực hiện)
- VP UBND TP; (để báo cáo)
- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo);
- UBND 30 Q, H, TX; (để p/h chỉ đạo) (để báo cáo);
- PYT Q,H,TX;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
V
ũ Cao Cương

 

PHỤ LỤC 1:

PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CỦA PFIZER (COVID-19 BNT162B2 COMIRNATY)

TT

Quận, huyện

Trung tâm Y tế và các Bệnh viện

Vắc xin phân bổ theo lọ

Vắc xin phân bổ theo liều

Tổng Vắc xin phân bổ theo lọ

Tổng Vắc xin phân bổ theo liều

1

Hoàn Kiếm

TTYT

36

216

36

216

2

Hai Bà Trưng

TTYT

36

216

298

1,788

BV Thanh Nhàn

95

570

BV đa khoa Quốc tế VINMEC Times City

167

1,002

3

Ba Đình

TTYT

36

216

870

5,220

BV Hồng Ngọc

500

3,000

BV PSHN

334

2,004

4

Đống Đa

TTYT

36

216

36

216

5

Tây Hồ

TTYT

36

216

36

216

6

Thanh Xuân

TTYT

202

1,212

202

1,212

7

Cầu Giấy

TTYT

36

216

36

216

8

Long Biên

TTYT

36

216

36

216

9

Thanh Trì

TTYT

36

216

36

216

10

Gia Lâm

TTYT

36

216

36

216

11

Đông Anh

TTYT

36

216

36

216

12

Sóc Sơn

TTYT

36

216

36

216

13

Mê Linh

TTYT

36

216

36

216

14

Hà Đông

TTYT

36

216

131

786

BVĐK Hà Đông

95

570

15

Quốc Oai

TTYT

36

216

36

216

16

Thường Tín

TTYT

36

216

36

216

17

Mỹ Đức

TTYT

36

216

36

216

18

Phú Xuyên

TTYT

36

216

36

216

19

Thanh Oai

TTYT

36

216

36

216

20

ng Hòa

TTYT

36

216

36

216

21

Chương Mỹ

TTYT

36

216

36

216

22

Sơn Tây

TTYT

36

216

36

216

23

Đan Phượng

TTYT

36

216

36

216

24

Hoài Đức

TTYT

36

216

36

216

25

Thạch Thất

TTYT

36

216

36

216

26

Ba Vì

TTYT

36

216

36

216

27

Phúc Thọ

TTYT

36

216

36

216

28

Hoàng Mai

TTYT

36

216

36

216

29

Bắc Từ Liêm

TTYT

36

216

36

216

30

Nam Từ Liêm

TTYT

36

216

36

216

Tổng

2,437

14,622

2,437

14,622

 

Chỉ thị 22/CT- UBND năm 2009 về quản lý, sử dụng pháo Ban hành: 25/12/2009 | Cập nhật: 20/06/2014