Công văn 5159/SLĐTBXH-BTXH năm 2021 về phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để hỗ trợ đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
Số hiệu: 5159/SLĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Thành Thái
Ngày ban hành: 12/09/2021 Ngày hiệu lực: 12/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5159/SLĐTBXH-BTXH
V/v phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp để hỗ trợ đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Văn bản số 1371/MTTQ-BTT ngày 09/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố; Văn bản số 3009/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 của UBND Thành phố về việc đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đôn đốc các xã, phường, thị trấn khẩn trương hướng dẫn người lao động bị dừng việc, mất việc làm đang gặp khó khăn (đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Văn bản số 1371/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố), làm đơn gửi Ban Công tác Mặt trận hoặc Trưởng thôn, Tổ dân phố nơi đang cư trú, tạm trú (kể cả trường hợp không có hộ khẩu Hà Nội, chưa đăng ký tạm trú) để gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã xét duyệt, tổng hợp danh sách (trước ngày 14/9/2021) đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố quyết định hỗ trợ.

Trường hợp phát sinh sau thời hạn trên, tiếp tục tổng hợp, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã hỗ trợ từ Quỹ “Phòng chống dịch Covid-19” hoặc từ nguồn hợp pháp khác.

2. Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn chăm lo tốt đời sống Nhân dân, thường xuyên rà soát các trường hợp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã hỗ trợ kịp thời tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ nguồn Quỹ “Phòng chống dịch Covid-19” và Quỹ “Cứu trợ”, để đảm bảo không có ai bị thiếu ăn mà không được giúp đỡ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã để hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
để báo cáo
- Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố; để báo cáo
- PCT UBND Thành phố Chử Xuân Dũng; để báo cáo
- UBND các QH, TX;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng: VL-ATLĐ, LĐTL BHXH;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Thành Thái

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.