Công văn 501/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 501/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Thành Đạt Phú

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 03/CV/2016 ngày 03/11/2016 của Công ty TNHH thương mại Thành Đạt Phú về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty TNHH thương mại Thành Đạt Phú đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 cho công trình Khách sạn Joy Trip Hotel xây dựng tại lô 60-61, khu B, Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 3753/PCCC&CNCH-P6 ngày 08/11/2016. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 – QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 – QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N2 thay thế loại thang N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 3753/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH thương mại Thành Đạt Phú tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu