Công văn 49013/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu
Số hiệu: 49013/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49013/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: VPĐD Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd tại Hà Nội
(Đ/C: P.210, tòa nhà V-Tower Bulding, số 649 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội; MST: 0107408828).

Trả lời công văn số: LA1605-18/tshn đề ngày 18/05/2016 của Văn phòng đại diện Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd tại Hà Nội hỏi về chính sách thuế nhà thầu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định chung về khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.

“Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đi với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài

3. Khai thuế đi với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ l % nh trên doanh thu

a) Khai thuế đi với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp h sơ khai thuế, h sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

b) Khai thuế đi với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

b.1) Hồ sơ khai thuế:

- T khai thuế theo mẫu số 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đi với lần khai thuế đu tiên của hợp đng nhà thầu);

- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế...”.

- Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn về người nộp thuế nhà thầu:

“Điều 4. Người nộp thuế

2. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc tr thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại cho hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phi hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung Bên Việt Nam) bao gồm:...

...Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd (Singapore) thuê kho ngoại quan tại Việt Nam để lưu kho xuất hàng cho khách hàng, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đng, thỏa thuận với doanh nghiệp Việt Nam, Công ty Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd không đăng ký nộp thuế tại Việt Nam thì bên mua hàng Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thay thuế Nhà thầu nước ngoài (thuế GTGT và thuế TNDN) trước khi thanh toán cho Công ty Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd, VPĐD Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd không được nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd.

Hồ sơ khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.1 khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để VPĐD Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd tại Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thuế TNCN;
-
Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (6; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn