Công văn 49003/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế trong lập hóa đơn khi đã hủy toàn bộ hóa đơn do giải thể
Số hiệu: 49003/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49003/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Lắp máy và Xây dựng Vinashin
Đ/c: Tầng 5, Tòa nhà VIMECO, Lô E9, Đường Phạm Hùng; P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Ni - MST: 0102023486

Trả lời công văn số 37/CV-VICO ngày 24/12/2015 của Công ty TNHH MTV Lắp máy và Xây dựng Vinashin hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 6 Điều 5 Chương I Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định như sau:

“6. ...

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá li giá trị tài sn hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.”

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 13 Chương II quy định như sau:

“…

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng s tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã s thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

3. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ng dịch vụ được xác định như sau:

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hóa đơn giá trị gia tăng lẻ thì s thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.”

+ Tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Chương III quy định về việc người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

- Căn cứ Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá tr gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015) sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư s 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ,...”

- Căn cứ công văn số 3830/TCT-CS ngày 17/9/2015 của Tổng Cục thuế về việc xuất hóa đơn doanh nghiệp giải thể.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Lắp máy và xây dựng Vinashin đang làm thủ tục giải thể, toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng của Công ty đã hủy bỏ, Công ty vẫn còn một số tài sản là nhà văn phòng, nhà xưởng, vật tư cần tiếp tục thanh lý để có nguồn trả các khoản nợ với Công ty Mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thì:

- Khi thực hiện thanh lý tài sản Công ty TNHH MTV Lắp máy và xây dựng Vinashin có trách nhiệm xuất hóa đơn theo quy định.

- Trường hợp sau khi Công ty TNHH MTV Lắp máy và xây dựng Vinashin đã nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế đến cơ quan Thuế, đã hủy toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng nhưng phát sinh việc điều chuyển tài sản thì Công ty phải có đơn đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu trên). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan Thuế sẽ hướng dẫn Công ty xác định số thuế phải nộp và Công ty phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn lẻ là hóa đơn bán hàng để Công ty xuất cho bên nhận tài sản theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Bộ phận một cửa - Cục thuế TPHN để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Lắp máy và Xây dựng Vinashin được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng QL Ấn chỉ;

- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, HTr(2). (7; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Công văn 3830/TCT-CS năm 2015 về hóa đơn doanh nghiệp giải thể Ban hành: 17/09/2015 | Cập nhật: 24/09/2015

Công văn 3830/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 08/10/2018 | Cập nhật: 22/10/2018