Công văn 49001/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế trong lập hóa đơn khi thu tiền lãi từ hoạt động cấp tín dụng
Số hiệu: 49001/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49001/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương
(Địa chỉ: Số nhà 20 Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
MST: 0104971045.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 900/PC-TCT ngày 25/08/2015 của Tổng cục Thuế và công văn số 51a/TYM-KHTC ngày 20/06/2015 của Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương về việc đề nghị không thực hiện việc xuất hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

+ Tại Điều 6 quy định về việc tạo hóa đơn tự in.

+ Tại Điều 16 quy định về việc lập hóa đơn:

Điều 16. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

... Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn ngày thu tiền ...

b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã s thuế của người mua”; ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tt theo giy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

...Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ...”

+ Tại Điều 18 quy định về việc bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn.

Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.”

- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, b sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư s 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất).”

- Căn cứ công văn số 5261/TCT-CS ngày 09/12/2015 của Tổng cục Thuế về hóa đơn của T chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả li theo nguyên tắc như sau:

+ Trường hợp Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương có hoạt động cho vay tín dụng thì khi thu tiền lãi phải thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Theo trình bày Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là loại hình tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật Tổ chức tín dụng với doanh thu chính là thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng đối với phụ nữ nghèo và thu nhập thấp thì đăng ký Phiếu thu là hóa đơn theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC , ghi tên là “Phiếu thu tiền lãi kiêm hóa đơn” và thể hiện được các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và thực hiện phát hành theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);

- Phòng K
iểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, HTr(2). (7; 4)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn