Công văn 48764/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với vệc nộp tiền sử dụng đất
Số hiệu: 48764/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48764/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 550/PC-TCT ngày 29/6/2016 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả trên Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính, trong đó có độc giả Phạm Văn Hiện tại Hà Nội (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

+ Tại Khoản 4 Điều 14 quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

“a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ s tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với s tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đi với những trường hợp được ghi nợ.”

+ Tại Khoản 3 Điều 17 quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc xác định và tổ chức thu tiền sử dụng đất:

“a) Xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo quy định tại Nghị định này và thông báo cho người sử dụng đất đúng thời hạn.

b) Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại về thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc gi nguyên tắc như sau:

- Trường hợp Độc giả nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế thì Độc giả phải nộp 50% tiền sử dụng đất trong thi hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ký Thông báo.

- Trường hợp Độc giả nhận được Thông báo vào ngày thứ 28, 29 hoặc sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ký Thông báo dẫn đến việc Độc giả nộp số tiền sử dụng đất quá thời hạn quy định và phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp thì đề nghị Độc giả cung cấp cụ thể cơ quan thuế gửi Thông báo dẫn đến việc chậm nộp tiền sử dụng đất để Cục thuế TP Hà Nội kiểm tra và xử lý kịp thời hoặc Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Pháp Chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 11/06/2014