Công văn 48762/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với hóa đơn
Số hiệu: 48762/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48762/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH VKX
(Địa chỉ:
Số 139 đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)
MST: 0100113839

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 78/VKX ngày 07/07/2016 của Công ty TNHH VKX hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã s thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã s thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Căn cứ tiết b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã s thuế” của người mua và người bán.”

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH VKX khi bán hàng hóa, dịch vụ cho Công ty TNHH LG Electronecs Việt Nam Hải Phòng và đã lập hóa đơn GTGT số 0000021, ký hiệu VK/15 theo quy định. Khi lập hóa đơn, tại tiêu thức “mã số thuế người mua” các chữ số của mã số thuế viết liền nhau và không trùng vào từng ô như đã in sẵn trên hóa đơn thì hóa đơn này vẫn được chấp thuận là hp lệ nếu các nội dung khác trên hóa đơn được lập theo đúng quy định

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH VKX biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT1;
- Phòng Pháp Chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn