Công văn 4838/LĐTBXH-KHTC tổng kết công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 4838/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4838/LĐTBXH-KHTC
V/v tổng kết công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; trin khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị báo cáo với các nội dung chủ yếu sau:

I. Nội dung Báo cáo

(I) Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016

(1) Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, đề án Bộ giao tại các Quyết định: số 80/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2016; số 137/QĐ-LĐTBXH ngày 27/01/2016 về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; số 745/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2012 về ban hành Chương trình hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015; s 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2016 về ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và các văn bản khác năm 2016, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và có số liệu cụ th.

(2) Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị; trong đó, so sánh kết quả thực hiện với kế hoạch đã đề ra và với kết quả thực hiện năm 2016.

(3) Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân.

(II) Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017

(1) Mục tiêu phát triển lĩnh vực

(2) Các chỉ tiêu cụ thể

(3) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch năm 2017

Các đơn vị căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2016 về ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành đthực hiện tốt kế hoạch năm 2017. Trong đó, xác định, đề xuất các nội dung đi mới, mang tính đột phá, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và đảm bảo khả thi trong triển khai thực hiện.

II. Phân công thực hiện

1. Các đơn vị: Chuẩn bị báo cáo theo nội dung hướng dẫn tại Mục I.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ; công tác cải cách hành chính của Bộ.

3. Văn phòng Bộ: Tổng hp báo cáo đánh giá thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 của Chính phủ; tình hình thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

4. Thanh tra Bộ: Báo cáo kết quả thanh tra, kim tra, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo; tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tổng hp, xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016; trin khai nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trình Bộ trước 31/12/2016.

Báo cáo của đơn vị cần viết ngắn gọn (không quá 10 trang), gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ) trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp vào báo cáo chung của Bộ. (Đồng thời, gửi 01 bản theo hộp thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn).

Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung xây dựng Báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung và đúng tiến độ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trư
ng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Nghị định 08/2012/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ Ban hành: 16/02/2012 | Cập nhật: 22/02/2012