Công văn 470/TANDTC-TCCB về nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu: 470/TANDTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Tường Linh
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/TANDTC-TCCB
V/v nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Ngày 05 tháng 7 năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn số 419/TANDTC-TCCB gửi Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đăng ký và lập danh sách những người đủ Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp.

Trên cơ sở danh sách đã đăng ký, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo đến các trường hợp đã đăng ký và có đủ Điều kiện dự thi nâng ngạch làm hồ sơ theo mẫu gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ), hồ sơ bao gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức;

2. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức theo các Điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì thay thế bằng bản cam kết có xác nhận của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến thời Điểm cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

5. Bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu, tên văn bản hoặc văn bản xác nhận đề tài, chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

6. Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định Điều động, luân chuyn.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức). Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 10/8/2016. Quá thời hạn trên, công chức đã đăng ký danh sách nhưng không gửi hồ sơ thì coi như công chức đó không tham gia dự thi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Thuân Phó Chánh án TANDTC (đbáo cáo);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu: Vụ TCCB (P5).

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Tường Linh

 

Điều 29. Căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức
...

3. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

Xem nội dung VB
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 12 loại thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức làm căn cứ để thống nhất quản lý công tác hồ sơ cán bộ, công chức trong cả nước bao gồm:

1. Bì hồ sơ cán bộ, công chức

Bì hồ sơ cán bộ, công chức được làm bằng chất liệu giấy không hút ẩm, có độ bền cao. Bì hồ sơ cán bộ, công chức gồm 5 loại có kích thước như sau:

a. Mẫu B01 có kích thước: 250 x 340 x 5 mm;

Xem nội dung VB