Công văn 4669/TCHQ-PC năm 2021 về ghi chức danh người ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người đại diện cho tổ chức vi phạm hành chính
Số hiệu: 4669/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Việt Hưng
Ngày ban hành: 30/09/2021 Ngày hiệu lực: 30/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4669/TCHQ-PC
V/v ghi chức danh người ký quyết định XPVPHC, người đại diện cho tổ chức VPHC.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời Công văn số 1733/HQBP-NV ngày 30/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc xác định chức danh khi ký và người đại diện theo pháp luật trong nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền và việc ghi chức danh trên văn bản do Phó Cục trưởng phụ trách ký với vụ việc vi phạm hành chính

- Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 5 khoản 3 Điều 7 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Trường hợp Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được giao phụ trách Cục Hải quan tỉnh Bình Phước thì thực hiện chế độ trách nhiệm như người đứng đầu, có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Việc ghi chức danh khi ký tên trên các quyết định về xử phạt vi phạm hành chính: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và các tiết b, c điểm 7 Mục II Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020, trên các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, tại phn chức danh phải ghi đúng chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản là Phó Cục trưởng.

2. Về thẩm quyền xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ các quy định tại Điều 33 Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự; khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 3 Điều 27 quy trình nghiệp vụ điều tra hình sự và giải quyết khiếu nại, tham gia giải quyết tố cáo trong tố tụng hình sự của cơ quan Hải quan Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2020 của Tổng cục Hải quan để nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Việc xác định người đại diện cho tổ chức vi phạm trong nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Nội dung này đã được quy định, hướng dẫn cụ thể tại mục chú thích số (6) của nội dung mục 1 Điều 3 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu số MQĐ 01 ban hành kèm theo Thông tư 90/2020/TT-11/11/2020 của Bộ Tài chính ngày quy định các biểu mẫu để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan). Đề nghị đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành-PTCT (để b/cáo)
- Vụ TCCB, Cục ĐTCBL (để biết);

- Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Việt Hưng