Công văn 4637/LĐTBXH-TTTT năm 2016 báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 4637/LĐTBXH-TTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4637/LĐTBXH-TTTT
V/v báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết s 36a/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: ................................

Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, trong đó có nội dung yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, hoàn thiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể; thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trong năm 2016 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ đề nghị các đơn vị:

1. Báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP

Đơn vị căn cứ theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định s1890/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/ 2015 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1947/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016, báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ liên quan đến đơn vị mình, đặc biệt là việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2016, kế hoạch triển khai trong năm 2017, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có) trong việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

2. Đối với Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Lao động ngoài nước , Cục An toàn lao động, Cục Việc làm

- Ngoài nội dung báo cáo theo yêu cầu tại Mục 1 của công văn này, đề nghị đơn vị báo cáo chi tiết tình hình, tiến độ triển khai phần mềm, tập huấn cho các đối tượng liên quan, các văn bản hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến (nếu có) theo các nhiệm vụ cụ thđược giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Văn bản số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016.

- Đnghị đơn vị khn trương xây dựng, triển khai và vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được giao trước ngày 01/01/2017.

Văn bản báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, qua Trung tâm Thông tin, trước ngày 30/11/2016, để tổng hợp, hoàn thiện và báo cáo Chính Phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế (để phối h
p);
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp