Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN năm 2016 về rà soát, đánh giá huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 4604/LĐTBXH-VPQGGN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4604/LĐTBXH-VPQGGN
V/v rà soát, đánh giá huyện nghèo

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tổ chức rà soát, đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện nghèo trên địa bàn (bao gồm các huyện đang được hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình htrợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo và các huyện nghèo khác theo các Quyết định bổ sung của Thủ tướng Chính phủ) và các huyện khác trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao. Việc tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí sử dụng dữ liệu, số liệu thống kê thời điểm đầu năm 2016 tại các địa phương (tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân cư tính đến cuối năm 2015; tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã trên địa bàn huyện xác định theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Báo cáo của các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, lô D25, ngõ 7 Tôn Tht Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; báo cáo nhanh gửi qua email: nghiaht@molisa.gov.vn) trước ngày 16/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ công nhận một số huyện thoát nghèo theo các tiêu chí quy định và xem xét phương án xét bổ sung huyện nghèo được hưởng một phần cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trong giai đoạn 2017 - 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm