Công văn 4574/LĐTBXH-PC năm 2016 về đăng ký Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 4574/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hà Đình Bốn
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4574/LĐTBXH-PC
V/v đăng ký Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, đề nghị các đơn vị:

1. Tiến hành đăng ký các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp Bộ trong năm 2017. (phụ lục gửi kèm theo)

2. Cho ý kiến vào Danh mục các đề án đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017. (gửi kèm theo).

Văn bản đăng ký cùng như ý kiến góp ý xin gửi về Bộ qua Vụ Pháp chế tổng hợp trước ngày 18/11/2016. Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai đăng ký đảm bảo tiến độ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, Vụ PC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

Mọi chi tiết liên hệ với đ/c Nguyễn Hữu Long - Chuyên viên Vụ Pháp chế, số điện thoại 04.38269545, Email: huulong.law@gmail.com

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 4574/LĐTBXH-PC ngày 16 tháng 11 năm 2016)

STT

TÊN ĐỀ ÁN

THỜI GIAN TRÌNH

CẤP TRÌNH

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

1

Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Tháng 6

Chính ph

TCDN

Tổng Cục trưng

Nguyễn Hồng Minh

043.9746362

 

2

Quyết đnh sửa đi, bổ sung một sđiều của Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”

Tháng 6

Thtướng Chính phủ

TCDN

Tổng Cục trưởng

Nguyễn Hồng Minh

043.9746362

 

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020”

Tháng 6

Thtướng Chính ph

TCDN

Tổng Cục trưng

Nguyễn Hồng Minh

043.9746362

 

4

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Tháng 3

Chính phủ

Cục NCC

Phó Cục trưng

Đào Ngọc Lợi

043.7349688

 

5

Nghđịnh quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tháng 10

Chính ph

Vụ LĐTL

Vụ trưởng

Tng Thị Minh

043.9362917

 

6

Nghị định thay thế Nghị định s119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phquy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.

Tháng 10

Chính ph

Thanh tra Bộ

Chánh Thanh tra

Nguyễn Tiến Tùng

043.8261958

 

7

Nghị đnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tháng 8

Chính ph

Thanh tra Bộ

Chánh Thanh tra

Nguyễn Tiến Tùng

043.8261958

 

8

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em

Tháng 2

Chính phủ

Cục BVCSTE

Cục trưng

Đặng Hoa Nam

043.08048217

 

9

Quyết định của Thtướng Chính phvề việc thành lập Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Tháng 4

Thtướng Chính phủ

Cục BVCSTE

Cục trưng

Đặng Hoa Nam

043.08048217

 

10

Nghị định quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Tháng 7

Chính phủ

Vụ BHXH

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Duy Cường

043.8250653

 

11

Nghị định của Chính phủ quy định về bo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện

Tháng 8

Chính phủ

Cục ATLĐ

Cục trưởng

Hà Tất Thắng

043.9362923

 

12

Nghị định của Chính phvề mức đóng của người sử dụng lao động vào quỹ bo hiểm lao động, bệnh nghề nghiệp trong quỹ bảo hiểm xã hội

Tháng 8

Chính phủ

Cục ATLĐ

Cục trường

Hà Tất Thắng

043.9362923

 

 

PHỤ LỤC

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẤP BỘ NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 4574/LĐTBXH-PC ngày 16 tháng 11 năm 2016)

STT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng

Dự kiến thời gian ban hành

Ghi chú

Lấy ý kiến Bộ, ngành

Lấy ý kiến thẩm định

Trình lãnh đạo Bộ thông qua

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẤP CHÍNH PHỦ NĂM 2017

STT

Tên văn bản

Cơ sở pháp lý

Nội dung chính

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian xin ý kiến thẩm định

Thời gian trình Lãnh đạo Bộ

Thời gian trình Chính phủ

Dự kiến thời gian ban hành

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2