Công văn 4523/TCHQ-GSQL năm 2021 về tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Số hiệu: 4523/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Duy Tám
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: 20/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4523/TCHQ-GSQL
V/v tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2166/HQBRVT-GSQL đề ngày 30/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Công ty Nodor, S.A. phát hành phù hợp với quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương thì sự khác biệt về mã số HS khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ với thông tin tra cứu trên hệ thống REX của EU không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ; tuy nhiên chỉ những hàng hóa có mã số HS khai báo trên lời văn tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đủ điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám