Công văn 4395/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu
Số hiệu: 4395/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 13/09/2021 Ngày hiệu lực: 13/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4395/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng Công ty Khánh Việt.
(118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 432/TCTKV ngày 02/8/2021 của Tổng Công ty Khánh Việt đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 thì “1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm: 

a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; 

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; 

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam”.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 thì: “Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế nhập khẩu nếu người nhập khẩu tại chỗ đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình khác thì người nhập khẩu tại chỗ kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định này.

Theo hướng dẫn tại điểm 4 mục II công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021 của Tổng cục Hải quan thì “Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình khác (không phải loại hình gia công), người nộp thuế sử dụng mã loại hình nhập kinh doanh (A11), nhập kinh doanh sản xuất (A12), kê khai, nộp thuế nhập khẩu”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tổng Công ty Khánh Việt ký hợp đồng nhận gia công với thương nhân nước ngoài để gia công tách cọng lá thuốc lá, sau khi kết thúc quá trình gia công, Tổng Công ty Khánh Việt có nhu cầu mua lại thành phẩm gia công (lá đã tách cọng, cọng thu hồi) của bên đặt gia công để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình khác, không phải theo loại hình nhập gia công) thì Tổng Công ty Khánh Việt phải đăng ký tờ khai hải quan mới theo loại hình nhập kinh doanh (A11), nhập kinh doanh sản xuất (A12), kê khai, nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác tương ứng với mã loại hình tờ khai A11, A12.

Sản phẩm gia công (lá đã tách cọng, cọng thu hồi) đã nộp thuế nhập khẩu, sau khi đã đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì Tổng Công ty Khánh Việt được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm đã xuất khẩu theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tổng Công ty Khánh Việt biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn