Công văn 4199/BGDĐT-GDĐH năm 2021 bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông do dịch bệnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 4199/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4199/BGDĐT-GDĐH
V/v bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kì thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức kì thi đánh giá năng lực như kế hoạch đã thông báo do diễn biến của dịch bệnh tại các địa phương khu vực phía Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức tổ chức kì thi đánh giá năng lực theo kế hoạch vào ngày 26/9/2021.

Để tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là các trường):

- Chủ động rà soát, công bố đề án tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành (trước 15 ngày so với ngày xét tuyển) và triển khai theo hướng dẫn tại Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

- Xem xét bổ sung phương án tuyển sinh (có thể xét kết quả học tập cp trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá trực tuyến, phỏng vấn trực tuyến, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội...) cho số lượng chỉ tiêu đã dành lại cho đối tượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham dự kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2 do dịch bệnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường t chức thực hiện nghiêm túc theo Quy chế tuyển sinh hiện hành và nội dung hướng dẫn tại các văn bản liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn