Công văn 40/TANDTC-KHTC năm 2022 thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải, thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu: 40/TANDTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Lương Văn Việt
Ngày ban hành: 16/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/TANDTC-KHTC
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải, thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao thông qua Cục Kế hoạch - Tài chính để được hướng dẫn thêm.

Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các đồng chí được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu VP, VT Cục KHTC.

TL. CHÁNH ÁN
CỤC TRƯỞNG
CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Lương Văn Việt