Công văn 40/BXD-QLN trả lời công văn 82/CT-CV đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về căn hộ và công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 40/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 82/CT-CV ngày 20/4/2012 của Công ty địa ốc FICO.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty địa ốc FICO

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 82/CT-CV ngày 20/4/2012 của Công ty địa ốc FICO đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về căn hộ và quyền sở hữu về công trình xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai thì Nhà nước chỉ thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở sau khi chủ đầu tư đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định của Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không thực hiện theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng. Do đó, đề nghị công ty đối chiếu với quy định hiện hành để thực hiện.

2. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Luật Nhà ởKhoản 7 Điều 16 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì chủ đầu tư phải có nghĩa vụ làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho người mua nhà. Như vậy, đối với trường hợp chủ đầu tư đã bán nhà ở cho người mua như trường hợp dự án chung cư Vạn Đô (số 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Kinh doanh tổng hợp Mía đường hợp tác với Tổng Công ty vật liệu xây dựng số 1 để đầu tư xây dựng thì Nhà nước thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho người mua nhà mà không cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho chủ đầu tư.

Riêng đối với phần diện tích công trình sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ thì Nhà nước chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các bên đối với phần diện tích mà các bên được phân chia theo thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác đầu tư.

3. Về trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho người mua nhà: Về nguyên tắc, công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Kinh doanh tổng hợp Mía đường (là Chủ đầu tư) có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho người mua nhà. Tuy nhiên, trong trường hợp các bên có thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác đầu tư về việc công ty địa ốc Fico chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở thì công ty địa ốc Fico được trực tiếp làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho người mua nhà.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở và quyền sở hữu về công trình xây dựng đối với dự án chung cư Vạn Đô (số 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) để công ty địa ốc FICO biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng ĐKQSDĐ TP.HCM;
- Lưu: VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà