Công văn 3961/BGDĐT-CĐN năm 2021 về vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành
Số hiệu: 3961/BGDĐT-CĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Ân, Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÔNG ĐOÀN
GIÁO DỤC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3961/BGDĐT-CĐN
V/v vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em”

Hà Nội, 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo1; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các tỉnh/thành phố;
- Giám đốc/Hiệu trưởng/Chủ tịch Công đoàn các đại học, học viện; trường đại học, trường cao đẳng sư phạm.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và ảnh hưởng rất nặng nề tới đời sống KT-XH tại nhiều tỉnh, thành phố. Ngành giáo dục cũng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Hàng triệu học sinh không thể tới lớp tới trường. Việc chuyển sang dạy và học trực tuyến là cần thiết và không thể tránh khỏi. Do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn, không đủ điều kiện, khả năng để trang bị thiết bị học tập trực tuyến thiết yếu như: Máy tính, máy tính bảng, ti vi,... dẫn đến hàng triệu học sinh không có cơ hội được học tập khi ngành Giáo dục chuyển trạng thái hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 và Công văn số 6218/VPCP-KGVX ngày 07/09/2021 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) phát động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực trong toàn ngành ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến, trước mắt ưu tiên các địa phương khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ GDĐT và Chủ tịch CĐGDVN đề nghị Giám đốc Sở GDĐT/Chủ tịch Công đoàn ngành; Giám đốc/Hiệu trưởng/Chủ tịch Công đoàn của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các đơn vị) thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” tại tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc; kêu gọi, tuyên truyền, vận động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, đội ngũ nhà giáo, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí tối thiểu là một (01) ngày thu nhập.

2. Mọi sự ủng hộ xin chuyển về địa chỉ sau đây:

a) Đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT, chuyển về Tài khoản: BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, TK: 111 000 052 001, tại: NH Công thương Việt Nam, CN Đống Đa, Hà Nội.

b) Đối với các Sở GDĐT các địa phương, giao Công đoàn ngành Giáo dục tại địa phương chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, số kinh phí này sẽ sử dụng trên nguyên tắc: công khai minh bạch; Ban Vận động quyên góp, ủng hộ, tiếp nhận, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh của Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo ưu tiên mua thiết bị học trực tuyến hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn ngay tại địa phương và có sự điều phối chung giữa các địa phương trong cả nước.

Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tận tâm, kịp thời tuyên truyền, vận động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động thể hiện trách nhiệm với ngành để tích cực tham gia ủng hộ “Máy tính cho em”; thể hiện truyền thống tốt đẹp “Tương thân tương ái” và “Tất cả vì học sinh thân yêu”, quyết tâm không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch.

Thông tin liên hệ chi tiết: Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo (35 Đại Cồ Việt, ĐT: 0906.200.099, email: pvsinh@moet.gov.vn).

Trân trọng./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ân

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GDĐT
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh
Trưởng Ban vận động

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ TTTT (để p/h);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- UBND các tỉnh/TP (để p/h chỉ đạo);
- Cổng Thông tin của Bộ;
- Lưu: VT, CSVC, CĐGDVN.

 

 1 Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.