Công văn 39/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn trả thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa
Số hiệu: 39/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/TCHQ-TXNK
V/v hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Việt Pháp.
(Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 164/CV-VP2014 ngày 8/12/2014 của Công ty Cổ phần Việt Pháp phản ánh vướng mắc trong quá trình hoàn trả thuế giá trị gia tăng (dưới đây gọi tắt là thuế GTGT) nộp thừa khâu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc nêu tại công văn số 164/CV-VP2014 ngày 8/12/2014 của Công ty cổ phần Việt Pháp đã được Tổng cục Hải quan trả lời tại công văn số 14948/TCHQ-TXNK ngày 16/12/2014 về việc hướng dẫn xử lý khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa (nêu tại công văn số 145/CV-VP2014 ngày 3/11/2014 của Công ty).

Theo đó, trường hợp Công ty chưa thực hiện kê khai, khấu trừ hoàn thuế khoản thuế GTGT đã nộp của tờ khai số 30211 NKD ngày 13/12/2013 với cơ quan thuế thì Cục Hải quan TP. Hải Phòng (Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII) có trách nhiệm thực hiện hoàn trả khoản thuế GTGT nộp thừa của tờ khai số 30211 NKD nêu trên cho Công ty.

Xin đính kèm bản sao công văn số 14948/TCHQ-TXNK ngày 16/12/2014 của Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 145/CV-VP2014 ngày 3/11/2014 của Công ty Cổ phần Việt Pháp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Việt Pháp được biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng KVII) (để t/h);
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc (để phối hợp t/h);
- Lưu: VT, Cục TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái