Công văn 3878/TCT-DNL năm 2017 tham gia ý kiến về sử dụng hóa đơn điện tử
Số hiệu: 3878/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3878/TCT-DNL
Về việc TGYK về sử dụng hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tham gia ý kiến với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ thì HĐĐT là hình thức hóa đơn hợp pháp và được Nhà nước khuyến khích sử dụng. Do đó, các cơ sở y tế đáp ứng điều kiện sử dụng HĐĐT thì có thể lựa chọn sử dụng HĐĐT và cần được khuyến khích. Vì vậy, đối với việc thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người bệnh và các cơ sở y tế được sử dụng HĐĐT làm chứng từ thanh toán với cơ quan BHXH. Tuy nhiên do HĐĐT còn là hình thức hóa đơn mới nên về lâu dài đề nghị cơ quan BHXH có biện pháp và xây dựng các giải pháp kỹ thuật để có thể tiếp nhận và lưu trữ HĐĐT từ các cơ sở y tế và người bệnh để hạn chế phải chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy.

2. Về việc sử dụng HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy:

Để tháo gỡ khó khăn trong thời gian cơ quan BHXH chưa xây dựng được các giải pháp kỹ thuật để tiếp nhận, lưu trữ HĐĐT, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của BHXH Việt Nam về việc cơ sở y tế thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để giao cho người bệnh và chuyển cơ quan BHXH làm căn cứ thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy đảm bảo theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 31/3/2011 của Bộ Tài chính. Tương tự nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1959/TCT-DNL ngày 12/5/2017 hướng dẫn Bệnh viện Bạch Mai.

Kính chuyển Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
...
2. Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;

b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.”

Xem nội dung VB
Điều 12. Chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy

1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điều kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

Xem nội dung VB