Công văn 3859/BGTVT-CYT hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 3859/BGTVT-CYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3859/BGTVT-CYT
V/v Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2012.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 2785/BYT-KCB ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ nhiệm chương trình phòng chống tác hại thuốc lá Quốc gia về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2012. Bộ Giao thông vận tải phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2012 trong toàn Ngành với các mục tiêu và nội dung sau:

1. MỤC TIÊU:

1. Thực hiện nghiêm quy định về cấm thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong Ngành GTVT.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động Ngành GTVT về tác hại của việc sử dụng thuốc lá.

3. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong ngành về việc triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

- Thời gian: Từ ngày 25/5/2012 đến 31/5/2012.

- Phạm vi triển khai: Toàn ngành Giao thông vận tải.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG

3.1. Chủ đề tuần lễ hành động:

“Sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá đối với các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá”

3.2. Mục đích:

Nhằm thông tin về tác hại của thuốc lá, yêu cầu thực hiện các nơi làm việc trong nhà, nơi công cộng trong nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng hoàn toàn không có khói thuốc lá; kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách cho việc in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh chiếm diện tích lớn trên 2 mặt chính của bao thuốc lá; vận động thực thi nghiêm các quy định cấm quảng cáo thuốc lá, đặc biệt là quảng cáo sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán.

3.3. Nội dung:

- Phổ biến và thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá/thuốc lào ở nơi có quy định cấm theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ (ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng), Quyết định số 3945/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động đưa ra các hoạt động thiết thực: Có băng rôn khẩu hiệu treo tại cổng ra vào cơ quan; Ban hành và thực thi quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại thuốc lá và các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả.

- Đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

4.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2012 tới cán bộ công chức viên chức và người lao động Ngành Giao thông vận tải, đặc biệt tại các công trường thi công, các cơ sở đào tạo, trên các phương tiện giao thông công cộng.

4.2. Trên tất cả các trang website, các báo và tạp chí Ngành Giao thông vận tải tăng cường chuyển tải các thông tin về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe, kinh tế, môi trường, về sự cần thiết thực hiện môi trường 100% không có khói thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà, nơi công cộng trong nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng cũng như các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá khác đã được quy định theo công ước khung về kiểm soát thuốc lá.

4.3. Cục Y tế giao thông vận tải

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các nội dung hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2012 tại các đơn vị trong toàn Ngành Giao thông vận tải.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông Ngành Giao thông vận tải tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10 tháng 6 năm 2012 (qua Cục Y tế Giao thông vận tải - Địa chỉ 74 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Bạn đường; Tạp chí GTVT;
- Lưu VT; CYT (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng