Công văn 3849/BTP-HCTP năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực
Số hiệu: 3849/BTP-HCTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Thất
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3849/BTP-HCTP
V/v hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 413/STP-HCTP ngày 14/03/2012 của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre về vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền chứng thực quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ và các điểm a, c và d khoản 1 của Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Các điểm a và d khoản 1 của Thông tư số 03/TT-BTP phù hợp với quy định của Nghị định số 04/2012/NĐ-CP bởi Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực tất cả các việc mà Ủy bân nhân dân cấp xã thực hiện.

Căn cứ khoản 2 Điều 83 Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn” thì điểm c khoản 1 Thông tư 03/TT-BTP đã hết hiệu lực và phải áp dụng quy định tại Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử (để đăng tải);
- Lưu VT, Vụ HCTP.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Trần Thất