Công văn 3793/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty Mạnh Thắng
Số hiệu: 3793/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3793/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Mạnh Thắng

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1129/CT-KK đề ngày 22/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Nam Định v/v vướng mắc khi giải quyết hoàn thuế GTGT Công ty TNHH Mạnh Thắng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có sthuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khu trừ và có sthuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cđịnh) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.”

Ngày 10/8/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 3556/TCT-CS v/v chính sách thuế liên quan đến trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư gửi Cục Thuế tỉnh Nam Định. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu Công văn nêu trên để xử lý trường hợp hoàn thuế của Công ty TNHH Mạnh Thắng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Đại Trí;
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn