Công văn 3747/TCT-HTQT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân của Ông Akira Hatakeyama
Số hiệu: 3747/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3747/TCT-HTQT
V/v Thuế TNCN của Ông Akira Hatakeyama

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Phú Yên;
- Ông Akira Hatakeyama

Tổng cục thuế nhận được thư ngày 5/7/2017 của Ông Akira Hatakeyama về các vướng mắc khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tiền lương hưu tự nguyện tại Việt Nam, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Ngày 19/10/2016, Tổng cục thuế đã có công văn số 4853/TCT-HTQT hướng dẫn cụ thể Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN của ông Hatakeyama. Tuy nhiên, với các vướng mắc tại thư nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Phú Yên hướng dẫn ông Hatakeyama như sau:

1. Theo quy định tại Điều 18 Hiệp định thuế Việt Nam - Nhật Bản (Hiệp định):

“Thể theo các quy định tại khoản 2, Điều 19, tiền lương hưu và các khoản tiền công tương tự khác được trả cho một đối tượng cư trú của một Nước ký kết do các công việc đã làm trước đây sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước ký kết đó”

Như vậy, trường hợp ông Hatakeyama là đối tượng cư trú của Việt Nam (Nước ký kết) thì tiền lương hưu do công việc làm trước đây của ông phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam (Nước ký kết đó).

2. Việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN tại Việt Nam được căn cứ theo các quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành của các Pháp lệnh và Luật, không căn cứ vào các quy định của Luật thuế Nhật Bản. Do đó, việc thực hiện nghĩa vụ thuế của ông Hatakeyama theo quy định của Pháp lệnh và Luật thuế TNCN trong các giai đoạn đã được hướng dẫn cụ thể tại công văn số 4853/TCT-HTQT của Tổng cục thuế nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục thuế liên hệ với Tổng cục thuế để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình