Công văn 3737/VPCP-KSTT thực hiện giải pháp cải cách thủ tục hành chính nêu tại Khoản d và k Mục 7 Nghị quyết 13/NQ-CP
Số hiệu: 3737/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3737/VPCP-KSTT
V/v thực hiện giải pháp cải cách TTHC nêu tại Khoản d và k Mục 7 Nghị quyết số 13/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam,
Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nêu tại Nghị quyết, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Huy động nguồn lực hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC tại 25 Nghị quyết đã được Chính phủ thông qua thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành.

2. Đẩy nhanh tiến độ rà soát 24 nhóm TTHC, quy định có liên quan theo Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2012 phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm đơn giản hóa TTHC và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ TTHC. Hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trước ngày 31 tháng 8 năm 2012.

3. Chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2012 thuộc phạm vi chức năng quản lý đã được bộ, ngành địa phương phê duyệt; đánh giá tác động TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, loại bỏ những TTHC không còn phù hợp, bảo đảm chỉ duy trì và ban hành những TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất theo đúng Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên tập trung vào các giải pháp cải cách TTHC liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nhất là các TTHC về thuế, hải quan.

4. Niêm yết công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 486/VPCP-KSTT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg , các Phó TTg (để báo cáo);
- Hội đồng tư vấn CCTTHC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (5). 110

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ