Công văn 3719/BKHĐT-TH triển khai Quyết định 102/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 3719/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3719/BKHĐT-TH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước.

 

Căn cứ Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2012 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN như sau:

1. Đối với các dự án chưa đủ điều kiện triển khai quy định tại Phụ lục III Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương được phép hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định chậm nhất trước ngày 30/6/2012. Sau thời hạn nêu trên, sẽ thu hồi về ngân sách Trung ương toàn bộ số vốn kế hoạch năm 2012 đã bố trí cho các dự án tại phụ lục III Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2012 nhưng chưa hoàn chỉnh đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

2. Đối với các dự án khởi công mới đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai ngay tại các Phụ lục II (các dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước) và phụ lục số IV (các dự án sử dụng vốn ODA) kèm theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2012, các bộ, ngành và địa phương được phép triển khai thực hiện. Các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm phê duyệt, bố trí vốn theo đúng quy định, không cần báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định về vốn.

3. Đối với các dự án thuộc các chương trình: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008); chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 - kéo dài); Chương trình hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long (Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008); Chương trình dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La; Chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung (Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003), Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia (Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007) có tổng mức đầu tư một dự án dưới 15 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư của các dự án trong cùng một chương trình không vượt quá tổng mức đầu tư của chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: các địa phương tự chịu trách nhiệm thẩm định vốn theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các vụ: KTĐP&LT, TCTT, KTCN, KTNN, KTDV, KCHT&ĐT, QL KKT, KTĐN, LĐVX, KHGDTN&MT, QPAN, HTX;
- Lưu: VT, Vụ TH (3b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh