Công văn 3709/VPCP-KTTH xử lý mua bán máy móc thiết bị của Công ty Vinafa
Số hiệu: 3709/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3709/VPCP-KTTH
V/v xử lý mua bán máy móc thiết bị của Công ty Vinafa

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (các văn bản số 185/TĐDMVN-KTĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 và số 381/TĐDMVN-KTĐT ngày 24 tháng 4 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2565/BKHĐT-QLĐT ngày 13 tháng 4 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 3993/BTC-TCDN ngày 26 tháng 3 năm 2012) và Bộ Công Thương (công văn số 3393/BCT-CNN ngày 19 tháng 4 năm 2012) về việc xử lý mua bán máy móc, thiết bị của Công ty Vinafa, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương tại các công văn số 3993/BTC-TCDN và số 3393/BCT-CNN nêu trên. Giao Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.17.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.