Công văn 3645/BGDĐT-GDCN năm 2016 về bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của đối tượng có đầu vào trình độ trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3645/BGDĐT-GDCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Ngọc Vinh
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3645/BGDĐT-GDCN
V/v người học tốt nghiệp TCCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thời gian vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được một số văn bản đề nghị được hướng dn về bng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của đối tượng có đầu vào trình độ trung học cơ sở (THCS). Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật giáo dục và các quy định hiện hành về đào tạo, trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp TCCN nhưng chưa có bng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo TCCN (dành cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp THCS) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bng tốt nghiệp TCCN của người học nói trên được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
TTr. Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT,
Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Hoàng Ngọc Vinh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.