Công văn 3643/VPCP-QHQT về ký Bản ghi nhớ giữa Quốc gia Thành viên ASEAN và Trung Hoa về hợp tác y tế
Số hiệu: 3643/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3643/VPCP-QHQT
V/v ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia Thành viên ASEAN và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về hợp tác y tế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 376/TTr-BYT ngày 27 tháng 4 năm 2012 về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia Thành viên ASEAN và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về hợp tác y tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia Thành viên ASEAN và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về hợp tác y tế tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN-Trung Quốc lần thứ 4 tổ chức tháng 7 năm 2012 tại Thái Lan.

2. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Bản ghi nhớ sau khi ký kết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
 các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b). 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.