Công văn 3610/VPCP-KTN về tăng cường quản lý sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
Số hiệu: 3610/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3610/VPCP-KTN
V/v tăng cường quản lý sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Công an, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1421/BNN-CN ngày 14 tháng 5 năm 2012 về quản lý và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông và các địa phương chỉ đạo các lực lượng chuyên môn thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; tuyên truyền, giáo dục về tác hại của chất cấm; công bố thông tin chính xác, kịp thời về thực trạng sử dụng, mức tồn dư chất cấm trong thực phẩm để người tiêu dùng hiểu rõ, cùng tham gia giám sát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ, phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 các Vụ: KTTH, KGVX, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). 90

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.