Công văn 3455/LĐTBXH-PC năm 2017 về xây dựng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 3455/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3455/LĐTBXH-PC
V/v xây dựng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 là một trong những yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg), đồng thời là một tiêu chí thành phần thuộc tiêu chí “Hiện đại hóa hành chính” để đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ ban hành tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đán “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các đơn vị thuộc Bộ còn rất hạn chế, dẫn đến kết quả chấm Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ đối với tiêu chí thành phần này bị điểm thấp nhất trong số các bộ, ngành.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 1810/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ, Bộ yêu cầu:

1. Các đơn vị chưa công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gồm: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Cục Bảo trợ xã hội; Cục Trẻ em; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cục Quan hệ lao động và Tiền lương; Cục Việc làm) khẩn trương triển khai xây dựng, công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (khoản 1, 2 và 3 Điều 4). Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/11/2017.

Riêng Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện nhiệm vụ tại tiu mục 5.1 mục 5 phần VI của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ, gửi Vụ Pháp chế thời hạn trước ngày 20/11/2017 để tổng hợp, trình Bộ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1922/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2015 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

2. Các đơn vị đã công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Phụ lục kèm theo) cần thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (khoản 4 Điều 4), báo cáo Bộ tình hình, kết quả thực hiện (gửi qua Vụ Pháp chế để tổng hợp) trước ngày 30/11/2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Tổ giúp việc Ban chỉ đạo theo QĐ 260;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Kèm theo Công văn số 3455/LĐTBXH-PC ngày 17/8/2017)

TT

ĐƠN VỊ ÁP DỤNG

QUYẾT ĐỊNH CÔNG B

GHI CHÚ

1

Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Quyết định số 1922/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 .

 

2

Cục An toàn lao động

Quyết định số 485a/QĐ-ATLĐ ngày 04/12/2014 của Cục trưởng Cục An toàn Lao động về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 .

 

3

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Quyết định số 82/QĐ-QLLĐNN ngày 23/11/2016 ngày 23/11/2016 của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 .

 

4

Cục Người có công

Quyết định số 229/QĐ-NCC ngày 23/12/2016 của Cục trưởng Cục Người có công về việc Công bố Hệ thng quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ./.

 

 

 

Điều 4. Các bước xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo bốn bước cơ bản như sau:

1. Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng:

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng, cơ quan được quy định tại Điều 2 Quyết định này xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

a) Áp dụng trên thực tế hệ thống văn bản, tài liệu và quy trình khi được Người đứng đầu cơ quan phê duyệt;

b) Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp;

c) Tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, quy định của pháp luật và thực tế tại cơ quan;

d) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.

3. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

Cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 Điều 12 Quyết định này để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có).

Xem nội dung VB
Điều 4. Các bước xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo bốn bước cơ bản như sau:
...
4. Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng:

a) Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong thời gian chậm nhất là ba tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành;

b) Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để bảo đảm Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan;

c) Thực hiện công bố lại theo quy định tại Khoản 3 Điều này khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng không thuê các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá (chứng nhận, giám sát, điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng, chứng nhận lại).

Trường hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được soát xét, thay đổi và được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thì áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem nội dung VB