Công văn 3424/LĐTBXH-ATLĐ năm 2017 về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 3424/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3424/LĐTBXH-ATLĐ
V/v kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 4730/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2017 của quý Cơ quan về việc giải quyết thủ tục hải quan đối với mặt hàng Hệ thống cáp treo 3 dây”, Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa được giao thẩm quyền về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có căn cứ để xây dựng, ban hành các quy định chi tiết về thủ tục, cơ quan kiểm tra chuyên ngành thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu. Trong giai đoạn này, “Hệ thống cáp treo 3 dây được quản lý về chất lượng, an toàn lao động sau khi thông quan trên cơ sở hoạt động chứng nhận hợp quy và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và định kỳ trong quá trình sử dụng.

2. Trên cơ sở dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo các quy định chi tiết về hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu và xây dựng danh mục các sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu trước thông quan và sau thông quan. Trên cơ sở kiến nghị của quý Tổng cục tại công văn nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ rà soát, đánh giá để đưa “Hệ thống cáp treo” vào danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng sau thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu, giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp