Công văn 3418/VPCP-TCCV tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ
Số hiệu: 3418/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3418/VPCP-TCCV
V/v tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1384/BVHTTDL-TĐKT ngày 07 tháng 5 năm 2012 về việc xin chủ trương tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, "Nghệ sĩ ưu tú", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" do Lãnh đạo Nhà nước chủ trì vào ngày 19 tháng 5 năm 2012 tại Nhà hát lớn Hà Nội;

2. Ủy quyền cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và trao danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" cho các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý được Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú". Việc tổ chức lễ trao tặng được tiến hành không muộn hơn 45 ngày kể từ ngày Chủ tịch nước ban hành Quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và Quyết định tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú".

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, Vụ KGVX;
- Lưu: VT, TCCV (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.