Công văn 3359/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế tu nhập doanh nghiệp sau khi báo cáo Bộ Tài chính
Số hiệu: 3359/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3359/TCT-CS
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 855/CT-KTT1 ngày 14/3/2016, công văn số 363/CT-KT1 ngày 05/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về chính sách thuế TNDN sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012:

- Tại tiết b, khoản 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với:

“b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng công trình hạ tng kinh tế - xã hội (sau đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động).”

- Tại tiết a, khoản 3, Điều 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (bao gồm cả s lao động của chi nhánh và đơn vị trực thuộc) trong các lĩnh vực được giảm thuế hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều này gồm:

a) Doanh nghiệp có tổng s lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người, không k lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2012.

S lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác đnh theo hướng dn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính sổ lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành mt sđiều của Luật Đầu tư”

- Tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội quy định về cách tính số lao động sử dụng thường xuyên như sau:

1. Lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp được xác định là lao động đang làm việc theo bảng chấm công của doanh nghiệp, bao gồm s lao động giao kết hợp đng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả số lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo him xã hội theo quy định của pháp luật; cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách của các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.”

- Tại khoản 5, Điều 4 Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ quy định về nguyên tc giao khoán đất như sau:

“5. Việc giao khoán đất phải thông qua hợp đng, khi có tranh chấp hợp đồng được giải quyết theo quy định pháp luật về dân sự.

- Tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuấtđất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh quy định về hợp đồng giao khoán như sau:

“2. Trường hợp bên nhận khoán là cán bộ, công nhân viên thì tiền lương được hưởng từ kết quả sản xuất thông qua nhận khoán và phải thực hiện đy đủ các chế độ quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và được ghi thành khoản chi phí sản xuất trong hợp đng khoán”

- Tại khoản 1.2, Điểm 1, Mục III Phần I Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP nêu trên quy định về hợp đồng giao khoán như sau:

“Hợp đồng giao khoán thực hiện theo mẫu quy định tại mẫu số 03/HĐ ban hành kèm theo Thông tư này.”

Liên quan đến việc xác định số lao động thường xuyên để làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 1957/LĐ-TBXH-VL ngày 02/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5023/BNN-QLDN ngày 25/6/2015 (Bản photo kèm theo) đã có ý kiến về vấn đề này.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đ xác định số lao động thường xuyên để làm cơ sở áp dụng ưu đãi giảm 30% s thuế TNDN phải nộp năm 2012 theo quy định.

2. Đối với việc trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí được trừ năm 2012:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2252/TCT-CS ngày 10/6/2015 (đính kèm) trả lời vướng mắc về việc trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí được trừ năm 2012 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);

- Lưu: VT, CS (3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 1. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
...

3. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (bao gồm cả số lao động của chi nhánh và đơn vị trực thuộc) trong các lĩnh vực được giảm thuế hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều này gồm:

a) Doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2012.

Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2012 thì tổng số lao động, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng là số lao động sử dụng thường xuyên bình quân trên 300 người tính từ ngày thành lập đến ngày 31/12/2012.

Trường hợp doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì số lao động làm căn cứ xác định công ty mẹ thuộc đối tượng giảm thuế không bao gồm số lao động của công ty con và ngược lại.

Xem nội dung VB
Điều 2. Cách tính số lao động sử dụng thường xuyên

1. Lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp được xác định là lao động đang làm việc theo bảng chấm công của doanh nghiệp, bao gồm số lao động giao kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả số lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách của các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.

Xem nội dung VB
Điều 4. Nguyên tắc giao khoán đất
...

5. Việc giao khoán đất phải thông qua hợp đồng, khi có tranh chấp hợp đồng được giải quyết theo quy định pháp luật về dân sự.

Xem nội dung VB
Điều 8. Hợp đồng giao khoán
...

2. Trường hợp bên nhận khoán là cán bộ, công nhân viên thì tiền lương được hưởng từ kết quả sản xuất thông qua nhận khoán và phải thực hiện đầy đủ các chế độ quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và được ghi thành khoản chi phí sản xuất trong hợp đồng khoán.

Xem nội dung VB
Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
...

III. Hồ sơ, trình tự và thủ tục giao, nhận khoán

1. Hồ sơ giao khoán, nhận khoán đất bao gồm:
...

1.2. Hợp đồng giao khoán, nhận giao khoán đất do bên giao khoán chuẩn bị sau khi đã thống nhất nội dung với bên nhận khoán. Trong hợp đồng giao khoán, nhận khoán đất phải thể hiện rõ quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán và bên nhận giao khoán theo quy định tại Điều 3, 9, 10 của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP. Trường hợp bên nhận khoán là cán bộ, công nhân viên thì tiền lương được hưởng từ kết quả sản xuất thông qua nhận khoán và phải thực hiện đầy đủ các chế độ quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và được ghi thành khoản chi phí sản xuất trong hợp đồng giao khoán, nhận khoán đất.

Hợp đồng giao khoán thực hiện theo mẫu quy định tại mẫu số 03/HĐ ban hành kèm theo Thông tư này.

Mẫu hợp đồng quy định những vấn đề chung. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của bên giao khoán đã được nhà nước giao, cho thuê đất; giao, cho thuê rừng sản xuất; giao, cho thuê đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đang thực hiện giao khoán đất theo Nghị định số 01/CP, các bên có thể thoả thuận các nội dung cụ thể trong hợp đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế. Trước khi ký kết hợp đồng, hai bên có trách nhiệm xác định toàn bộ giá trị tài sản trên đất đã giao khoán, nhận khoán

Hợp đồng được điều chỉnh, bổ sung khi phương án sản xuất, kinh doanh của bên giao khoán được phê duyệt lại hoặc chế độ, chính sách của nhà nước thay đổi.

Xem nội dung VB