Công văn 3250/BVHTTDL-NTBD năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 3250/BVHTTDL-NTBD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3250/BVHTTDL-NTBD
V/v thực hiện chính sách h trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;
- Các Đ
ơn vị nghệ thuật biểu diễn/Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có đối tượng là nghệ sĩ, diễn viên đang giữ ngạch viên chức hạng IV, đ chính sách trên được trin khai kịp thời, đúng đi tượng, công khai, minh bạch, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Tuyên truyền, ph biến rộng rãi, chính xác nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đ các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ v chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục cống hiến, lao động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật.

- Trong quá trình rà soát các đối tượng để thực hiện h trợ, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đng thuận của tập thể đơn vị và không áp dụng một cách cứng nhắc, dập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tnh, thành phố và các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật trên toàn quốc phối hp thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b
áo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Thanh tra Bộ (để
phối hợp);
- Cục NTBD; Cục VHCS; VP Bộ (để thực hiện);
- Các Đơn vị NT, TTVHNT (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL (để
phối hợp);
-
Lưu: VT, VP, TĐg(140).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông