Công văn 3243/UBND-KSTTHC năm 2021 triển khai dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Số hiệu: 3243/UBND-KSTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3243/UBND-KSTTHC
V/v triển khai dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- SY tế;
- Sở Tư pháp;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 4150/SGTVT-VP ngày 17/9/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;

Về việc này, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông của Thành phố, tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để người dân biết và sử dụng.

2. Giao Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng công chứng; UBND các xã, phường, thị trấn việc thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo văn bản chỉ đạo số 5438/VPCP-KSTTHC ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- PCTTT UBNDTP Lê Hồng Sơn;
- CVP, PCVP L.T.Lực,
Các phòng KSTTHC,TH, THCB;
- Lưu: VT, KSTTHC(Q
uyên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.