Công văn 3243/BGDĐT-CNTT về danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3243/BGDĐT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Quách Tuấn Ngọc
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3243/BGDĐT-CNTT
V/v danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 như sau:

a) Về nguyên tắc:

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi là các máy tính:

- Không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại, …);

- Không có thẻ nhớ cắm thêm vào.

b) Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu cơ bản nói trên là:

Casio FX 95, FX 220, FX 550A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus, FX 570 MS, FX 570 ES và FX 570 ES Plus;

VinaCal 500MS, 570 MS và 570 ES Plus;

Vietnam Calculator VN-500RS; VN 500 ES; VN 570 RS; VN 570 ES;

Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720;

và các máy tính tương đương.

Thông báo này được đăng trên website Bộ Giáo dục và Đào tạo và được gửi qua e-mail tới các trường đại học, cao đẳng để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục KTKĐCL, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH, Thanh tra (để t/h);
- Website Bộ;
- Lưu VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quách Tuấn Ngọc

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.