Công văn 3233/BGDĐT-TTr tăng cường hoạt động thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3233/BGDĐT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Trúc
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3233/BGDĐT-TTr
V/v: Tăng cường hoạt động thanh tra thi tốt nghiệp THPT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.

 

Thực hiện Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và Công văn số 2986/BGDĐT-VP ngày 21/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác tham mưu để ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo thi; phối hợp với ủy ban nhân dân các cấp, các ngành có liên quan, chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn một số thiếu sót.

Để tiếp tục tăng cường chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

1. Điều động cán bộ, giáo viên các đơn vị trực thuộc đi làm nhiệm vụ thanh tra thi theo đúng quy định tại mục 2, Điều 8, Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

Thực hiện việc cử các thành viên của mỗi hội đồng coi thi đảm bảo quy định tại Điều 9 và Điều 18, Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có biện pháp để cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ dự phòng tại các hội đồng coi thi kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi được điều động.

2. Phối hợp công tác kiểm tra của Ban chỉ đạo thi, thanh tra thi của Sở, của Bộ Giáo dục và Đào tạo tránh chồng chéo, trùng lặp và không làm cản trở hoạt động bình thường của các hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi.

3. Gửi quyết định thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2012 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Công văn số 323/TTr-GDPT ngày 16/4/2012 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng, Cục KT&KĐCLGD, Vụ GDTrH, Vụ GDTX (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Phạm Ngọc Trúc