Công văn 3200/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Số hiệu: 3200/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3200/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1375/CT-TTHT ngày 9/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyn nhượng căn hộ tại địa chỉ Lô C13 KĐT An Cựu, P. An Đông, TP. Huế của Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế. Về vn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Tiết đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN:

“Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

đ) Tổ chức khác ngoài tổ chức quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản này có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức xã hội từ thiện được thành lập theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 4/8/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và hoạt động theo điều lệ quy định tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (là tổ chức phi lợi nhuận, không kinh doanh). Tháng 7/2014 Hội Khuyến học tỉnh được Công ty CP Đầu tư IMG Huế tặng căn hộ tại địa chỉ Lô C13 KĐT An Cựu, P. An Đông, TP. Huế. Theo đó, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 3218/UBND-GD ngày 26/6/2015 và Sở Tài chính tỉnh tại công văn số 1687/STC-QLGCS ngày 3/7/2015, tháng 4/2016 Hội Khuyến học tỉnh đã thực hiện chuyn nhượng căn hộ nói trên nhm mục đích chuyển đổi cơ sở vật chất được tặng thành tiền đ tăng thêm nguồn cho quỹ Hội thì không phải kê khai, nộp thuế TNDN đi với hoạt động chuyển nhượng này.

Hội khuyến học tỉnh phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc Hội khuyến học tỉnh không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, việc chuyển nhượng căn hộ nêu trên không nhằm mục đích kinh doanh và gửi văn bn này cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm kiểm tra, xác minh làm cơ sở xác định đối tượng không phải nộp thuế TNDN khi Hội Khuyến học chuyn nhượng căn hộ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b
/c);
- Vụ
CST, PC (BTC);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 2. Người nộp thuế

Người nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Người nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
...

đ) Tổ chức khác ngoài tổ chức quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản này có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Xem nội dung VB
Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

c) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.