Công văn 3121/UBND-THKH tham mưu triển khai Quyết định 512/QĐ-TTg và 540/QĐ-BKHĐT do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
Số hiệu: 3121/UBND-THKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Ngô Hoàng Kỳ
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3121/UBND-THKH
V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 540/QĐ-BKHĐT ngày 03/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 và Quyết định số 540/QĐ-KHHĐT ngày 03/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Sở Tài chính, đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 540/QĐ-BKHĐT ngày 03/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thống nhất tham mưu phương án phân bổ vốn cho các dự án đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (02).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Hoàng Kỳ