Công văn 3115/VPCP-KTTH phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2012 cho dự án khởi công mới
Số hiệu: 3115/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3115/VPCP-KTTH
V/v phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2012 cho các dự án khởi công mới

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 755/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5385/BTC-ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Các địa phương phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách địa phương năm 2012 theo đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011; trong đó, đối với các dự án khởi công mới, các địa phương được phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2012 cho các dự án khởi công mới có quyết định đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 và quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31 tháng 3 năm 2012 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 755/BKHĐT-TH nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng